Privatumo politika

VšĮ "Gyvenimo Universitetas LT" (toliau - Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis VšĮ "Gyvenimo Universitetas LT" administruojama interneto svetaine www.epazymejimas.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

VšĮ "Gyvenimo Universitetas LT" administruojamos interneto svetainės www.epazymejimas.lt teikiamos paslaugos apima renginių ir registracijos į renginius sukūrimo, elektroninių pažymėjimų generavimo, elektroninių pažymėjimų atsisiuntimo ir išsisaugojimo paslaugas.

Duomenų valdytojo rekvizitai

VšĮ "Gyvenimo Universitetas LT"
Konstitucijos pr. 12 - 218 (5 korpusas), Vilnius
Įm. kodas 302612796
Tel. +370 622 10020
El. paštas info@egu.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi www.epazymejimas.lt interneto svetainėje sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami ir tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Privatumo politikos tikslai

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, asmens duomenų apimtys, tikslai ir kiti svarbūs aspektai, asmenims naudojantis www.epazymejimas.lt interneto svetaine.

Privatumo politika taikoma visiems asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams) kurie naudojasi www.epazymejimas.lt interneto svetaine.

Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.epazymejimas.lt interneto svetainės vartotojų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

VšĮ "Gyvenimo Universitetas LT" administruojamos interneto svetainės www.epazymejimas.lt surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Kokią informaciją apie jus renkame?

 • Informaciją, kurią mums pateikia renginių organizatoriai. Ši informacija apima renginių organizatoriaus asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas) bei renginių organizatoriaus pateiktų klientų asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas). Renginių organizatoriaus pateiktų klientų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis asmens duomenų tvarkymo sutarties.
 • Informaciją, kurią mums pateikiate registracijos į renginį metu (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, darbovietė/mokėtojo duomenys, asmens kodas*). Ši informacija naudojama su tikslu užregistruoti Jus į Jūsų pasirinktą renginį bei išsiųsti el. laišką su informacija apie tai.
  *Asmens kodas renkamas tik, kai be jo pažymėjimas negalioja, pvz. organizuojant karjeros specialisto mokymus remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022-04-25 įsakymo Nr. V-617 „Dėl karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimo aprašo“ 11.3 punktu ir/arba organizuojant Pedagoginių ir psichologinių žinių kursus remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017-06-28 įsakymo Nr. V-534 “Dėl pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo“ 11.3 punktu.
 • Informaciją, kaip naudojate mūsų svetainę. Jeigu Jūs lankotės mūsų internetinėje svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite "Slapukai".
 • Informaciją iš trečiųjų šalių šaltinių. Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras "Facebook" tinkle.
 • Kita mūsų renkama informacija. Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma sertifikatų išdavimo paslauga.

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Jūsų, kaip renginio organizatoriaus, registracijai atlikti, kad galėtumėte administruoti savo renginio dalyvius.
 • Jūsų registracijai atlikti, kad galėtumėte dalyvauti pasirinktame renginyje.
 • Generuoti pažymėjimą, kuris patvirtina Jūsų dalyvavimą renginyje.
 • Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsti pažymėjimą, kuris patvirtina Jūsų dalyvavimą renginyje.
 • Sužinoti, kaip naudojate mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu*.

* Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teikiant paslaugas konkrečiam renginių organizatoriui, į kurio organizuojamą renginį, asmuo registruojasi.
 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus, skaičiuojant nuo renginio, į kurį registravotės per www.epazymejimas.lt interneto svetainę įvykimo datos arba tiek laiko, kiek to raštiškai reikalaus renginio organizatorius. Pasibaigus šiam terminui ir nesant raštiškam prašymui pratęsti duomenų saugojimą www.epazymejimas.lt interneto svetainėje, Jūsų asmens duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi www.epazymejimas.lt interneto svetainėje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Konstitucijos pr. 12 - 218 (5 korpusas), Vilnius; el. paštu: info@egu.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Nepilnamečių asmenų duomenų apsauga

VšĮ "Gyvenimo Universitetas LT" valdoma interneto svetaine www.epazymejimas.lt galite naudotis tik tuo atveju, jei esate vyresni nei 16 metų amžiaus. Jei esate jaunesni nei 16 m. amžiaus, neturėtumėte pateikti savo asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo.

Jei esate tėvai/globėjai ir sužinojote, kad jūsų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 16 m., naudoja www.epazymejimas.lt interneto svetainę, o jūs nenorite to, susisiekite el. paštu info@egu.lt ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis kaip įmanoma greičiau.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

VšĮ "Gyvenimo Universitetas LT" informuoja, kad kad asmens pateikiama informacija (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas) registruojantis į konkretų renginį yra perduodama to renginio organizatoriui. VšĮ "Gyvenimo Universitetas LT" nėra atsakinga už renginių organizatorių (ar kitų trečiųjų šalių) naudojamus asmens duomenų tvarkymo metodus bei asmens privatumo užtikrinimą. Todėl prieš pateikiant informaciją apie save, asmuo turėtų susipažinti su atitinkamo renginio organizatoriaus taisyklėmis, privatumo sąlygomis ir kitais dokumentais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyroje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai

Jums besilankant www.epazymejimas.lt interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėse ir yra išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

www.epazymejimas.lt svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas/Naudojimo tikslas Sukūrimo ir galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga Slapukas skirtas vartotojui identifikuoti Įėjus į svetainę
Galioja 2 metus
Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius
_gid Slapukas skirtas vartotojui identifikuoti Įėjus į svetainę
Galioja 24 valandas
Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius
_gat Slapukas skirtas riboti užklausų kiekį į doubleclick.net Įėjus į svetainę
Galioja 1 minutę
1
XSRF-TOKEN Slapukas skirtas sesijoms identifikuoti Įėjus į svetainę
Galioja 4 valandas
Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius
laravel_session Slapukas skirtas sesijoms identifikuoti Įėjus į svetainę
Galioja 4 valandas
Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiamė dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas (išskyrus kitas šiose Privatumo taisyklėse išvardintas Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines) už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad, jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Susisiekite su mumis

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

el. paštu: info@egu.lt
Telefonu: +370 654 31010

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamomis paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama čia: www.epazymejimas.lt

Atnaujinta 2018.05.20