VŠĮ Edukateka

VŠĮ Edukateka

2019 m. Spalio 12
Klaipėda
Konferencija:
„Tautinės muzikos asociacijos „Trimitatis“ veikla bei ateities gairės“
Renginio aprašymas:
Konferencijos dalyviai aptars Tautinės muzikos asociacijos „Trimitatis“ veiklos galimybes, ateities perspektyvas, diskutuos meninės veiklos plėtojimo klausimais, gros tautinių instrumentų orkestre. Programa inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą profesinių santykių srityje, gerosios patirties sklaidą.
VISA INFORMACIJA IR REGISTRACIJA
2019 m. Spalio 11
Klaipėda
Mokymai/Seminaras:
"Į pasiekimus per patyrimus"
Renginio aprašymas:
2014 m. parengta ir nuo 2015-09-01 įsigaliojusi Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, 2016-09-01 įsigaliojęs priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas, visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose patvirtintos naujos Ikimokyklinio ugdymo programos – tai toks teisinis ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo organizavimo kontekstas. Kaip praktiškai taikyti įstatymais bei dokumentais apibrėžtus dalykus, atsižvelgti į kiekvieno vaiko poreikius, kaip ugdymo procese turėtų atrodyti patirtinis ugdymas – tai nuolatiniai klausimai dirbančiam ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogu. Kiekvienos kartos atstovai turi savo ugdymosi ypatumus, todėl svarbus ugdytojo uždavinys keičiantis kartoms, požiūriams ir aplinkai, tobulinti ir ugdymo(si) metodikas. Patirtinis ugdymas(is), kurio metu vaikai patys mokosi priimti sprendimus, klausti ir ieškoti atsakymų, kritiškai mąstyti ir t.t., yra pakankamai naujas ugdymo metodas. Tai kelia iššūkių. Taip pat iššūkių kelia ir požiūrio į mokytojo poziciją kaita. Ugdymo(si) centre – vaikas. O kokia mokytojo rolė? Seminaro metu bus ieškoma atsakymų, kaip efektyviau organizuoti ugdymo procesą, įtraukiant patirtines veiklas, kaip pastebėti ir fiksuoti patirtinėse veiklose vaikų pasiekimus.
VISA INFORMACIJA IR REGISTRACIJA
2019 m. Spalio 28
Klaipėda
Mokymai/Seminaras:
“Matematikos ir informatinio mąstymo mokymas naudojant ViLLE”
Renginio aprašymas:
Lektoriai pristatys Suomijoje matematikai ir informatiniam mąstymui naudojamą platformą ViLLE. Taip pat bus pristatytas užduočių sąsiuvinis „Mąstau ir kuriu“, kuriame yra daug loginį mąstymą lavinančių užduočių ir žaidimų.
VISA INFORMACIJA IR REGISTRACIJA
2019 m. Lapkričio 14
Klaipėda
Mokymai/Seminaras:
„Projektas – kaip ugdymo ir mokymo(-)si metodas. Projekto valdymo įrankiai“
Renginio aprašymas:
Viena svarbiausių švietimo kaitos sąlygų – naujų pedagoginio darbo formų paieška, kūrybiškas naujų edukacinių idėjų įgyvendinimas mokykloje. Siekiant išsikeltų tikslų, būtina dirbti naujai, plačiai taikant aktyviuosius metodus, tarp jų ir projektų metodą. Projektų kūrimas mokykloje bei neformalaus švietimo įstaigose tampa populiarus. Norėdami sėkmingai įgyvendinti ugdymo procesą, privalome įgyti naujų žinių apie projektą, jo planavimą ir organizavimą bei šios veiklos tobulinimą.
VISA INFORMACIJA IR REGISTRACIJA
2019 m. Lapkričio 21
Klaipėda
Mokymai/Seminaras:
„Inovatyvu, įdomu, išmanu: mozaBook programa šiuolaikiškai pamokai“
Renginio aprašymas:
Šiuolaikinė mokykla turi užtikrinti ugdymo(si) kokybę įvairių poreikių mokiniams, tobulinant pamokos vadybą, skatinant asmenybės ūgtį, kuriant šiuolaikiškas, stimuliuojančias ugdymo(si) aplinkas. Labai svarbu naujai pažvelgti į pamoką, sukurti tokias ugdymo(si) aplinkas, kurios sudarytų sąlygas mokinių saviraiškai, tyrinėjimams, kūrybai, praktinei ir kitai aktyviai veiklai. Siekiant išsikeltų tikslų, būtina dirbti naujai, plačiai taikant inovatyvias programas, IT priemones. Norint sėkmingai įgyvendinti šaindieninius iššūkius, svarbu įgyti naujų žinių apie mokymui(si) skirtą parogramą mozaBook bei priemones, jų panaudojimą tiek pamokoje, tiek skiriant namų darbų užduotis. Seminaro metu bus pristatytos programos galimybės, demonstruojama, ką lektorė sukūrė ir jau pritaikė savo darbe, praktiškai demonstruos, kaip dirbti šia programa, kaip programos resursus panaudoti įvairių dalykų pamokose.
VISA INFORMACIJA IR REGISTRACIJA
2019 m. Lapkričio 27
Klaipėda
Metodinė diena – praktikumas:
„Muzikos suvokimo ir sceninės raiškos lavinimo ypatumai pradiniame muzikiniame ugdyme“
Renginio aprašymas:
Programos dalyviai – muzikavimo tautiniais instrumentais dalyko mokytojai, koncertmeisteriai, atvykę į VIII respublikinį jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais  konkursą „Muzikos burtai 2019“, dalinsis dalykine sėkmingo mokymo ir mokymosi patirtimi, aptars muzikos suvokimo ir sceninės raiškos lavinimo ypatumus pradiniame muzikiniame ugdyme, analizuos specifines veiklos bei ugdymo aktualijas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ugdymo procese. Mokytojai, atvykę į renginį su pradinio muzikinio ugdymo mokiniu, dalyvaus jaunųjų atlikėjų konkurse, gros jungtiniame kanklių ir birbynių orkestre, klausysis latvių tautinio instrumento koklės atliekamų kūrinių. Programa suteiks mokytojams galimybę plėsti profesines, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 
VISA INFORMACIJA IR REGISTRACIJA
2019 m. Lapkričio 14
Klaipėda
Mokymai/Seminaras:
„Pažintinių – edukacinių veiklų organizavimo galimybės patirtinio ugdymo veiklose“
Renginio aprašymas:
Klaipėdos miesto istorija išsiskiria ne tik net tik savita architektūra, bet ir savitu gyvenimo būdu. Edukacinės programos „Pažinkime Klaipėdą“ siekis, pažinti, suvokti unikalią šio miesto istoriją Domėjimasis istorija išsiskiria poreikiu nuolat mokytis ir gilinti savo žinias, nes tai praverčia daugelyje sričių, taip pat ir mokytojo darbe. Istorijos žinios leidžia lyginti įvairiausius procesus, reiškinius, sudaro galimybes aktualioms diskusijoms, tobulina pedagogų asmeninę ir profesinę kompetencijas, sudaro galimybės kūrybiškai, inovatyviai organizuoti ugdymosi procesą. 6 valandų programa skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Jos metu pristatomos edukacinių veiklų Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje įvairovė, keliose jų pedagogai dalyvauja tiesiogiai. Ekskursijos po senamiestį metu susipažįstama su Klaipėdos miesto istorija, Mažosios Lietuvos istorijos-muziejuje sužinoma apie Klaipėdos pilies gyventojus išgelbėjusį sūrį, įdomiausius faktus apie gilias šio krašto pienininkystės tradicijas, sūrių gamybą bei vartojimo kultūrą, pristatomos patiekalų receptūros, kurias prieš šimtmetį siūlė Klaipėdos restoranų meniu, demonstruojami XX a. pr. naudoti indai. Pedagogai diskusijos metu ieškos atsakymų, kaip efektyviau organizuoti patirtinio ugdymo procesą, įtraukiant muziejų siūlomas edukacines veiklas, kaip pastebėti ir fiksuoti šiose veiklose įgytus vaikų pasiekimus.
VISA INFORMACIJA IR REGISTRACIJA